Poboljšan pristup ekonomskim i socijalnim pravima za sve žene

Donator: Kvinna till Kvinna 

Period trajanja projekta: jun-decembar 2023.

Projekat se bavi poteškoćama sa kojima se suočavaju najugroženije žene u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima, posebno Romkinjama. Ovaj problem ce biti sagledan fokusiranjem na pristup stanovanju i pristup radu i tržištu rada. Aktivnosti će mapirati probleme ovih žena, poboljšati razumevanje njihove situacije na tržištu rada i stambene priuštivosti, te osnažiti ih da i same počnu da traže svoja prava.

Tokom sprovođenja ovog projekta predviđene su sledeće aktivnosti:

– Zalaganje za bolji radni status žena angažovanih u neformalnoj ekonomiji.
– Podrška višestruko ranjivim grupama žena
– Zagovaranje i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.