Lokalna integracija interno raseljenih lica u Srbiji

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Period trajanja projekta: januar – mart 2024

Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica u Srbiji kroz poboljšanje njihovog pristupa lokalnoj integraciji i ekonomskim i socijalnim pravima.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • Pravna pomoć i nastavak rada sa korisnicima iz prethodnih godina projekta
  • Nastavak terenskih poseta najugroženijim zajednicama interno raseljenih lica
  • Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Zagovarački sastanak i diskusija o preostalim pitanjima interno raseljenih lica
  • Priprema dokumenta o primopredaji koji sadrži preostala pitanja u vezi sa interno raseljenim licima u Srbiji