Korupcija u planiranju i izgradnji – Borba protiv korupcije i kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u urbanom i prostornom planiranju

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Period trajanja projekta: januar 2021 – maj 2023.

Institut za obnovljive izvore i zaštitu životne sredine (RERI) sa A 11 – Inicijativom za ekonomska i socijalna prava i Institutom za urbanu politiku radiće na povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji u cilju sprečavanja korupcije, odbrane vladavine prava i javnih interesa u urbanom planiranju i upravljanju javnim dobrima. OCD koje su prepoznate kao aktivni branioci javnih interesa pred sudovima poboljšaće odgovornost upravljanja, povećavajući na taj način stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava. Tokom projekta jedan pd ciljeva biće i razvoj metodologije i alata za transparentno i participativno odlučivanje u urbanom i prostornom planiranju, kako bi se povećala transparentnost i stvorili efikasni alati za sprečavanje korupcije.

Neke od glavnih aktivnosti: 

  • Kampanja zagovaranja za zaštitu prava na dobro upravljanje u oblasti prostornog i urbanog planiranja i odgovorni učinak javne uprave i sudstva; 
  • Olakšavanje učešća javnosti i povećanje transparentnosti u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja; 
  • Izgradnja kapaciteta i središta za razmenu znanja.