Kolektivno ka unapređenju zaštite ekonomskih i socijalnih prava

Donator: BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

Period trajanja projekta: april 2021 – oktobar 2021.

 

Opšti cilj ovog projekta je unapređenje mehanizama zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz unapređenu participaciju i saradnju građana i organizacija civilnog društva. Kroz sprovođenje projekta, takođe bismo želeli da podstaknemo Republiku Srbiju da se aktivnije bavi pitanjem zaštite ESP, zaštitom pojedinaca i pojedinki od kršenja ovih prava od strane trećih strana, kao i da aktivno omogućava progresivno ostvarivanje ovih prava kroz uspostavljanje mera koje su fokusirane, inkluzivne i koje uzimaju u obzir posebne ugroženosti onih koji su u većoj potrebi za zaštitom i ostvarivanjem ESP.

Neke od glavnih aktivnosti:

  • Mapiranje stakeholder-a, nevladinih organizacija i medijskih partnera, kao i organizacija radi sprovođenja aktivnosti; 
  • Održavanje faux „javne rasprave“ na temu ratifikacije Opcionog protokola;
  • Održavanje najmanje dva sastanka sa nadležnim ministarstvom radi iniciranja ratifikacije Opcionog protokola; 
  • Javna kampanja o važnost učešća svih građana u demokratskim procesima i podizanje svesti o važnosti Opcionog protokola za uživanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava; 
  • Analiza utuživosti ESP u Srbiji; 
  • Prevođenje odluka Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava (KESKP).

 

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).