Dostojanstven život građana – saradnjom do zaštite ekonomskih i socijalnih prava

Donator: Beogradska otvorena škola, uz podršku Evropske unije

Trajanje: Od 1.11.2022. do 31.7.2023. godine

Cilj projekta je doprinos unapređenju mehanizama za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na doprinos procesu ratifikacije Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Ključne aktivnosti na projektu podazumevaju:

  • Sprovođenje istraživanja o zaštiti ekonomskih i socijalnih u Republici Srbiji i izrada dokumenta javnih politika zasnovanih na nalazima istraživanja;
  • Uspostavljanje dijaloga sa predstavnicima izvršne vlasti, nezavisnih institucija, organizacija civilnog društva, sindikata;
  • Uspostavljanje dijaloga sa zakonodavnom vlašću;
  • Sprovođenje mentorskih sesija sa organizacijama civilnog društva u vezi sa zagovaranjem za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava;
  • Realizovanje medijske kampanje o unapređenju zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz dijalog.