Author: Miloš Tripković

Povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Inicijativa A 11 je, sa koalicijom organizacija civilnog društva i sindikata, Komitetu Ujedninjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava podnela izveštaj o ostvarivanju prava iz Pakta. Izveštaj ukazuje na diskriminatorno...

Godinu dana nakon završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je konsultativni sastanak i dostavilo na uvid javnosti novu verziju Nacrta zakona. Međutim, i u novoj verziji Nacrta gotovo...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je da na jesen biti usvojeno 15 novih zakona koji će „unaprediti položaj građana“. Uprkos najavama, svedoci smo sve većeg socijalnog raslojavanja u Srbiji, sa 1,8 miliona građana i građanki u riziku od siromaštva. Strategije i propisi koji...

 U toku javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnoj kartikoju je otvorilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inicijativa A 11 je zajedno sa Share fondacijom pripremila i podnela komentare na predloženi zakonski tekst.  Polazeći od značaja ovog zakona za najavljenu sveobuhvatnu reformu sistema socijalne...