A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je zajedno sa pojedinim organizacijama civilnog društva i sindikatima, povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Komitetu UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava dostavila izveštaj o tipičnim problemima...

30. jul, 2019. – Nakon godinu dana od završetka javne rasprave, odnosno od avgusta 2018. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je konsultativni sastanak i tim povodom dostavilo na uvid javnosti, prečišćen tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o...

U okviru projekta „Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa ekonomskim i socijalnim pravima“ koji se sprovodi uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, objavljen je vodič za ostvarivanje ljudskih prava pod nazivom „Kako da ostvarite prava?“. Ova publikacija namenjena je za sve...