Author: a11initiative

Donator: Beogradska otvorena škola, uz podršku Evropske unije Trajanje: Od 1.11.2022. do 31.7.2023. godine Cilj projekta je doprinos unapređenju mehanizama za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na doprinos procesu ratifikacije Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ključne aktivnosti na...

Tekst je objavljen u 86. broju magazina Liceulice (oktobar 2022. godine) Da nam je neko – recimo, kao detetu koje čita Politikin zabavnik, gleda naučnofantastične filmove i zamišlja napredak tehnologije u budućnosti – rekao da ćemo se u 2022. godini umesto letećim automobilima i teleportacijom, baviti uvođenjem tehnologije...

U martu ove godine konačno je stupio na snagu dugo najavljivani Zakon o socijalnim kartama. Donosioci odluka zakon su predstavili kao važan iskorak u unapređenju sistema socijalne zaštite: uvodi se algoritam, koji će sabirati sve podatke (njih oko 130) o licima koja su korisnici socijalne pomoći...

U martu ove godine konačno je stupio na snagu dugo najavljivani zakon o socijalnim kartama. Proklamovani cilj je unapređenje sistema socijalne zaštite. Praksa, sa druge strane, pokazuje da je posledica, a mi kažemo i posredni cilj zakona, ta da se što je moguće više ljudi odstrani...

Svakog 10. oktobra obeležava se Međunarodni dan osoba u situaciji beskućništva i Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Usled dominacije neoliberalnog kapitalizma, sve većeg klasnog raslojavanja, prisilnih iseljenja, krize kapitala i pandemije beskućništvo postaje rastući socijalni problem. Naročito u zemljama tranzicije svedoci smo sve manjeg ulaganja u institucije...