Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava marginalizovanih zajednica

Donator: Međunarodni centar “Olof Palme” (institucionalna podrška)

Period trajanja podrške: januar 2020 – decembar 2024.

 

Uz institucionalnu podršku Međunarodnog centra Olof Palme, Inicijativa A 11 radi na poboljšanju zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz povećano učešće marginalizovanih zajednica u procesima donošenja odluka koji su od značaja za uživanje ovih prava. Opisani cilj sprovodi se kroz četiri međusobno povezane i isprepletene grupe aktivnosti kao što su: edukacija, zaštita, solidarnost i informisanje.

Neke od aktivnosti koje će biti sprovedene u ovom ciklusu podrške:

  • Organizovanje škole za ekonomska i socijalna prava u kojoj će građani, aktivisti, organizacije civilnog društva, sindikati, mediji i drugi učesnici moći da poboljšaju svoje znanje o ključnim konceptima i pitanjima koja se odnose na zaštitu i ekonomskih i socijalnih prava;
  • Dokumentovanje i izveštavanje o slučajevima kršenja ekonomskih i socijalnih prava;
  • Aktivnosti na uspostavljanju centara za razmenu stečenih znanja, informisanje zajednica o problemima u zaštiti ekonomskih i socijalnih prava, raspoloživim mehanizmima za njihovu zaštitu;
  • Različite aktivnosti za uspostavljanje mreže/pokreta koji će biti responsivan, participativan i efikasan u nastojanjima da se preispitaju dominantne politike štednje i erozija ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.