Unapređeno zagovaranje OCD za ekonomska i socijalna prava migranata u Srbiji

Donator: OXFAM Italia
Period trajanja projekta: avgust 2019. godine – novembar 2019. godine

Cilj projekta koji sprovodimo zajedno sa RAS-om (Refugee Aid Serbia) uz podršku OXFAM Italia jeste olakšanje pristupa ekonomskim i socijalnim pravima izbeglica i migranata u Srbiji, kroz podizanje kapaciteta  za prikupljanje podataka o njihovom položaju i pristupu ekonomskim i socijalnim pravima u Srbiji, kao i ulozi OCD u lokalnoj integraciji, izveštavanje o glavnim pitanjima u ovoj oblasti i donošenje preporuka za donosioce odluka kako bi se unapredilo stanje ove populacije. 

Predviđene su sledeće aktivnosti:

  • Priprema priručnika o prikupljanju podataka relevantnih za rad na polju ljudskih prava (persepktiva izbeglica i migranata i njihov pristup zagarantovanim ljudskim pravima);
  • Organizovanje jednodnevne radionice o tehnikama i metodologiji izveštavanja o ljudskim pravima;
  • Terenski rad koji će se fokusirati na prikupljanje podataka kroz razgovor sa izbeglicama i migrantima, kao i sprovođenje intervjua sa relevantnim zainteresovanim stranama;
  • Pravna analiza i izveštavanje o ulozi civilnog društva u odgovoru na problem migracija, kao i o stvarnom pristupu ekonomskim i socijalnim pravima izbeglica i migranata;
  • Organizovanje dva okrugla stola o pristupu ekonomskim i socijalnim pravima izbeglica i migranata, nedostacima u ovoj oblasti, kao i ulozi OCD-a u njihovoj integraciji.