Slušaj, uči, deluj – saradnja za inkluziju Roma

Slušaj, uči, deluj – saradnja za inkluziju Roma

Donator: Međunarodni centar „Olof Palme”
Period trajanja projekta: januar 2016 – decembar 2019.

 

Cilj projekta koji sprovodimo uz četvorogodišnju podršku Međunarodnog centra „Olof Palme” jeste osnaživanje romske zajednice za unapređenje njihovog ekonomskog položaja i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava, posebno prava na rad.

 

U prve dve godine sprovođenja projekta mapirani su projekti i politike koji se odnose na ekonomsko osnaživanje Roma u Republici Srbiji i testirana su dva modela za ekonomsko osnaživanje Roma – unapređenje procesa sakupljanja sekundarnih sirovina neformalnih sakupljača i podrška Romkinjama koje su završile neformalne programe obuke za zanate, kako bi mogle da započnu sopstvene aktivnosti čiji je cilj prihodovanje.

 

U trećoj godini sprovođenja projekta predviđene su sledeće aktivnosti:

  • podrška lokalnim romskim zajednicama za pokretanje inicijativa za ekonomsko osnaživanje;
  • priprema priručnika za sprovođenje lokalnih inicijativa za unapređenje prava ili ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa i zajednica;
  • predstavljanje problema s kojima se Romi iz neformalnih naselja suočavaju u ostvarivanju prava na rad – sprovođenjem javne kampanje o njihovim pravima;
  • monitoring zakona, javnih politika i prakse relevantnih za integraciju Roma i njihov položaj na tržištu rada (teme u fokusu: prinudni rad korisnika novčane socijalne pomoći, kriminalizacija sakupljanja sekundarnih sirovina, sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i Akcionog plana za njeno sprovođenje);
  • situaciono testiranje diskriminacije Roma na tržištu rada.