Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda još jednom diskriminisao stanovnike kontejnerskih naselja

Nakon pritužbe A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela je mišljenje kojim je utvrđeno da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda izvršio diskriminaciju K.S, osobe sa invaliditetom koja stanuje u kontejnerskom naselju u Makišu, postavljenom nakon iseljenja neformalnih romskih naselja.

Inicijativa A 11 podnela je pritužbu u ime K.S. koji je osoba sa invaliditetom i korisnik mobilne stambene jedinice u Makišu koji za svoje kretanje koristi invalidska kolica. Pritužba je podneta jer i pored obraćanja K.S. nadležnom Sekretarijatu sa molbom da mu se omogući kretanje i nesmetan ulazak u mobilnu stambenu jedinicu i kupatilo koje koristi, ovo nije učinjeno još od avgusta 2017. godine. Zbog toga je K.S. onemogućen da samostalno koristi kontejnerski smeštaj u kom stanuje, što dovodi do toga da godišnje samo nekoliko dana provede napolju i da za zadovoljenje osnovnih životnih potreba stalno zavisi od drugih osoba.

Poverenik za zastitu ravnopravnosti je u mišljenju utvrdio da Sekretarijat uprkos tome što navodi da su upoznati sa činjenicom da je K.S. osoba sa invaliditetom, nije dokazao da je preduzeo bilo koju meru ili aktivnost kako bi omogućio da se prevaziđu arhitektonske barijere koje onemogućavaju K.S. da samostalno ulazi i izlazi iz stambene jedinice i da koristi toalet. Stoga njemu kao osobi sa invaliditetom stambeno zbrinjavanje u ovom naselju nije pruženo u jednakom obimu kao stanovnicima koji nemaju invaliditet. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je Sekretarijatu preporučio da u narednih 30 dana preduzme mere da K.S. pruži stambeno zbrinjavanje tako da ono u potpunosti zadovolji njegove potrebe kao osobe sa invaliditetom.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podseća da je još 2012. godine utvrđeno da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda diskriminisao Rome i Romkinje koji stanuju u kontejnerskim naseljima. Dugotrajna diskriminatorna praksa koja postoji u Beogradu u pogledu smeštaja Roma i Romkinja u kontejnerska naselja veoma je zabrinjavajuća jer narušava neka od osnovnih načela na kojima se zasniva pravni poredak u Republici Srbiji. Inicijativa A 11 zbog toga sa posebnom pažnjom prati ispunjenje ove preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i postupanje Grada Beograda u postupcima koji se odnose na stanovanje Roma i Romkinja.