Prilozi

Objavljivanje jedinstvenog matičnog broja građana i građanki koji su pogođeni postupcima iseljenja i preseljenja
Zaštita podataka o ličnosti je tvoje pravo – liflet
Zajednički podnesak Komitetu UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava za njegovo 71. zasedanje
Zajednički podnesak Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava povodom trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije
Alternativni izveštaj za 71. sednicu Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava – Pregled trećeg periodičnog izveštaja Srbije
Šta nam donose potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima – sažetak
Šta nam donose potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Opcioni protokol uz međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Predlozi za izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije
Pregled “sektorskih propisa” koji onemogućavaju ili otežavaju ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava najugroženijih građana i građanki u Republici Srbiji
Diskriminacija nosača prtljaga na Beogradskoj autobuskoj stanici
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o diskriminaciji
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
Komentari na Nacrt zakona o socijalnoj karti
Šta nam donosi potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentari na dodatni izveštaj Srbije koji je upućen Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija
Zapažanja sa konferencije „Dan posle Dana ljudskih prava – gde smo sada?“
Kriminalizacija rada sakupljača sekundarnih sirovina
Dodatak objavljen u dnevnom listu “Danas” – Ljudska prava: Novi pristup
Propratni materijali sa konferencije “Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?”
Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
U fokusu: četiri godine prinudnog rada u Srbiji – rezultati primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći