Prilozi

Zaštita ekonomskih i socijalnih prava

Priručnik za ostvarivanje prava – drugo, dopunjeno izdanje

Decembar 2023.

 

 

 

Vodič za primenu Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima 

Septembar 2023.

 

 

 

Vodič za implementaciju principa rodne ravnopravnosti na radnom mestu

April 2023.

Vodič za implementaciju principa rodne ravnopravnosti na radnom mestu namenjen je poslodavcima i organima javne vlasti. Vodič bi trebalo da pomogne poslodavcima da u svom poslovanju promovišu, podstiču i primenjuju principe rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i nediskriminacije prilikom zapošljavanja na radu. 

 

 

Analiza zbirnog izveštaja o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji

Jul 2023.

Ova analiza je izrađena u okviru monitoringa primene obaveze izveštavanja o stanju u oblasti rodne ravnopravnosti prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Shodno tome, analiziran je Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji za 2021. godinu. Pored toga, posebna pažnja je posvećena i položaju ugroženih grupa na tržištu rada i obavezama Srbije u pretpristupnim pregovorima u pogledu rodne ravnopravnosti na radnom mestu.

Zaštita vaših prava i socijalne karte

Jun 2023.

Letak je izrađen u cilju informisanja o tome šta je “socijalna karta”, sa predstavljanjem predloga na koji način korisnici novčane socijalne zaštite mogu da zaštite svoja prava. 

Zbornik radova polaznika i polaznica Škole ekonomskih i socijalnih prava

Maj 2023.

Zbornik sadrži radove koji su rezultat obrazovnih programa Inicijative A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava. U njemu se mogu pronaći radovi različitih tema vezanih za zaštitu i unapređenje ekonomskih i socijalnih prava. Radove su pripremili polaznici Škole i drugi istraživači, a predstavljaju izvor ideja, analiza i predloga za (re)definisanje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji i regionu.

Kako biramo Zaštitnika građana?

April 2023.

Dokument za unapređenje postupka izbora Zaštitnika građana pripremljen u saradnji sa Otvorenim parlamentom.

Zaštita ekonomskih i socijalnih prava

Priručnik za ostvarivanje prava

Mart 2023.

Priručnik za ostvraivanje ekonomskih i socijalnih prava je alat za zaštitu od najučestalijih slučajeva kršenja ovih prava posebno marginalizovanih društvenih grupa. U ovom priručniku govori se o zaštiti od diskriminacije, pristupu ličnim dokumentima, prijavi prebivališta i boravišta, pravu na socijalnu i zdravstvenu zaštitu i pravu na stanovanje.

Vodič za primenu procene uticaja propisa i javnih politika na socioekonomski najugroženije građane i građanke

Februar 2023.

Vodič je nastao sa ciljem da se organima javne vlasti i svim ostalim zainteresovanim akterima predstave koraci u postupku sprovođenja analize efekata dokumenata javnih politika i propisa uopšteno, kao i analize uticaja novog propisa ili javne politike na određene grupe lica koja se nalaze u nepovoljnijem društvenom i ekonomskom položaju u odnosu na većinsko stanovništvo, koji su propisani izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije iz 2021. godine.

Pravno mišljenje o međunarodnom komparativnom zakonodavstvu iz oblasti ljudskih prava u svetlu Zakona o socijalnoj karti pred Ustavnim sudom Srbije

Novembar 2022.

Prilog Savetu za ljudska prava na 43. sednici Univerzalnog periodičnog pregleda

Oktobar 2022.

Ovaj prilog Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija za Univerzalni periodični pregled za Republiku Srbiju fokusira se na uskraćivanje roditeljskog i dečijeg dodatka romskoj deci, na isključivanje Roma bez dokumenata iz novčane pomoći za ublažavanje posledica pandemije, na rizike od povreda ljudskih prava povezane sa sistemom socijalnih karata, na pristup zdravstvenoj zaštiti za Romkinje i decu bez dokumenata i na ratifikaciju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Objavljivanje jedinstvenog matičnog broja građana i građanki koji su pogođeni postupcima iseljenja i preseljenja

Februar 2022

Zaštita podataka o ličnosti je tvoje pravo – liflet

Oktobar 2021

Letak je izrađen u cilju informisanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti, sa osvrtom na koji način građani i građanke mogu da spreče prekomerno davanje podataka.

Zajednički podnesak Komitetu UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava za njegovo 71. zasedanje

14. januar 2022

Inicijativa A 11, zajedno sa devet organizacija civilnog društva i predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, podnela je izveštaj za 71. sednicu Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava i pregled trećeg periodičnog izveštaja Srbije. Izveštaj je pokrivao pitanja kao što su opravdanost socio-ekonomskih prava, ratifikacija Opcionog protokola, pristup besplatnoj pravnoj pomoći, slučaj radne eksploatacije u fabrici Linglong, zapošljavanje mladih i beskućništvo.

 

Zajednički podnesak Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava povodom trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije
Alternativni izveštaj za 71. sednicu Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava – Pregled trećeg periodičnog izveštaja Srbije
Šta nam donose potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Ovaj zagovarački dokument podstiče Srbiju da ratifikuje Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i nudi pregled pogodnosti koje bi građani Srbije imali ratifikacijom Opcionog protokola.

Opcioni protokol uz međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Predlozi za izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije
Pregled “sektorskih propisa” koji onemogućavaju ili otežavaju ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava najugroženijih građana i građanki u Republici Srbiji
Diskriminacija nosača prtljaga na Beogradskoj autobuskoj stanici
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o diskriminaciji
Komentari na Nacrt zakona o socijalnoj karti
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
Šta nam donosi potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentari na dodatni izveštaj Srbije koji je upućen Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija
Zapažanja sa konferencije „Dan posle Dana ljudskih prava – gde smo sada?“
Kriminalizacija rada sakupljača sekundarnih sirovina
Dodatak objavljen u dnevnom listu “Danas” – Ljudska prava: Novi pristup
Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
U fokusu: četiri godine prinudnog rada u Srbiji – rezultati primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

17. oktobar 2018.

U ovom kratkom brifingu, Inicijativa A 11 sumira glavne nalaze iz svog istraživanja o prve četiri godine primene Uredbe o merama socijalnog uključivanja primalaca novčane pomoći.