Radna eksploatacija u Srbiji iz perspektive ekonomskih i socijalnih prava

Donator: Međunarodni centar Olof Palme

Period trajanja projekta: maj 2024 – april 2025

Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje zaštite ekonomskih i socijalnih prava najugroženijih građana Srbije. Inicijativa A 11 ima za cilj da poboljša pristup ekonomskim i socijalnim pravima romske zajednice u Srbiji, kao i drugim radnicima i radnicama koji dolaze iz posebno osetljivih zajednica sa visokim rizikom od radne eksploatacije. Projekat će ukazati na sistemske izazove sa kojima se Srbija suočava u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava ranjivih grupa u pogledu njihovog položaja na tržištu rada i celokupnog položaja radnika na prekarnim poslovima.

Projekat se sastoji od četiri glavne aktivnosti koje čine:

  • Škola ekonomskih i socijalnih prava za aktiviste, organizacije civilnog društva, sindikate, predstavnike akademske zajednice
  • Fokus grupe sa najmarginalizovanijim radnicima, sastanci sa različitim zainteresovanim stranama i terenske posete koji vode izradi publikacije o pitanju radnih prava najranjivijih grupa
  • Kampanja koja ima za cilj podizanje svesti javnosti o poboljšanju pristupa radnim pravima za marginalizovane građane
  • Pokretanje strateški važnog predmeta pred nacionalnim ili međunarodnim mehanizmom sudske ili kvazisudske zaštite