Otvoriti vrata Prihvatilišta za odrasla i stara lica!

Inicijativa A 11 poziva Prihvatilište za odrasla i stara lica da hitno omogući prijem korisnika koji se suočavaju sa beskućništvom i koji bez podrške sistema socijalne zaštite ni na koji način ne mogu da zadovolje svoje osnovne potrebe za adekvatnim i dostojanstvenim smeštajem, negom i ishranom.

U prethodnih nekoliko nedelja Inicijativa A 11 upoznata je sa određenim brojem slučajeva gde osobe kojima je hitno potreban smeštaj u Prihvatilište ne uspevaju da ostvare ovo pravo pod izgovorom da ova ustanova, koja je osnovana isključivo radi prijema ljudi kojima je hitno neophodna podrška, ne prima nove korisnike usled situacije izazvane pandemijom korona virusa. Imajući u vidu da je ustanova isključivo dužna da pruža smeštaj ljudima koji su u stanju beskućništva, kao i da je od početka pandemije korona virusa prošlo skoro osam meseci, potpuno je neprihvatljivo obazloženje pod kojim se odbija prijem korisnika kojima je hitno potrebna podrška.

Kakve posledice ovakva nezakonita praksa rukovodstva Prihvatilišta za odrasla i stara lica ostavlja po živote najugroženijih imamo prilike da vidimo u slučaju jednog korisnika čiji je život ugrožen postupanjem ove institucije. Naime, radi se o osobi koju Inicijativa A 11 zastupa i koja je u potrebi za hitnim prijemom u Prihvatilište za odrasla i stara lica, koja je posle prijema u Urgentnom centru vraćena u napuštenu kuću bez vode, struje, grejanja, prozora i vrata, sa otvorenim ranama na nogama i u potrebi za svakodnevnim previjanjem. Ovaj čovek preživljava isključivo zahvaljujući pomoći koju mu pružaju udruženja ADRA, Prevent i Solidarna kuhinja čiji članovi i aktivisti mu donose hranu, vodu, ćebad i na druge načine pokušavaju da mu pomognu.

Grad Beograd kao osnivač, Prihvatilište za odrasla i stara lica kao ustanova osnovana radi pružanja usluge smeštaja, čiji delokrug rada je određen i Zakonom o socijalnoj zaštititi i Republika Srbija kao država koja je potpisala Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima dužni su da obezbede pravo na adekvatno stanovanje onima koji su u stanju potrebe. Međutim, u ovom slučaju imamo prilike da vidimo apsolutni nemar i nebrigu za one koji su najugroženiji. Drastične povrede prava na život, zdravlje i dostojanstvo korisnika koji je usled samovolje rukovodstva Prihvatilišta za odrasla i stara lica na ivici egzistencije zaslužuju da budu sankcionisane.

Inicijativa A 11 podnela je Odeljenju za hitno postupanje Zaštitnika građana pritužbu na rad Prihvatilišta, kao i krivičnu prijavu protiv direktorke Prihvatilišta gospođe Nevenke Nikić-Simatković zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi i očekuje hitne reakcije nadležnih državnih organa, otvaranje vrata Prihvatilišta za sve one koji su u potrebi za hitnim smeštajem i utvrđivanje odgovornosti za to što ova ustanova skoro osam meseci odbija prijem korisnika.

Beskućništvo nije slučajnost koja se nekome „desi“, ono je rezultat niza povreda ljudskih prava i krajnja posledica socijalne isključenosti i marginalizacije. Zbog toga je smeštaj u Prihvatilište pravo svih onih kojima je potrebna ova usluga, a ne milostinja koja zavisi od volje pojedinaca ili ustanova socijalne zaštite.