Nikola Kovačević

Nikola Kovačević

Pravni analitičar

Nikola Kovačević je diplomirani pravnik i kandidat na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu gde radi i kao asistent na katedri za krivično pravo. Kao Chevening stipendista britanske Vlade, završio je master iz Međunarodnog prava ljudskih prava (LLM International Human Rights Law) na Univerzitetu u Eseksu 2017/2018. Najveći deo svog radnog veka proveo je u Beogradskom centru za ljudska prava u kome je i dalje angažovan kao za spoljni pravni saradnik za strateško zastupanje pred Ustavnim sudom Srbije i međunardonim telima za zaštitu ljudskih prava poput Evropskog suda i Komiteta protiv torture UN.

Nikola je i dalje uključen u aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba lišenih slobode, izbeglica, tražioca azila i migranata i bavi se temama koje se odnose na prevenciju mučenja i drugih oblika zlostavljanja, zabrane proterivanja (non-refoulement), prenaseljenosti zatvora i nekažnjivosti. Nikola je ELENA (the European Legal Network on Asylum) koordinator za Srbiju i autor AIDA (Asylum Information Database) izveštaja o pravu na azil u Srbiji koji funkcionišu pod okriljem Evropskog saveta za izbeglice i izgnanike (ECRE). Radio je kao konsultatnt za UNHCR, IOM i Savet Evrope, a učestvovao je i u izradi velikog broj izveštaja publikacija na temu zabrane zlostavljanja i prava na slobodu i bezbednost ličnosti.

Najznačajniji slučajevi u kojima je postupao kao pravni zastupnik su Ajaz protiv Srbije (CAT, komunikacija broj 857/2017) i Jevtović protiv Srbije (ECtHR, predstavka broj 29896/14), a bio je i deo pravnog tima u predmetu Ilias i Ahmed protiv Mađarske (ECtHR, predstavka broj 47287/15).

Inicijativi A11 priključio se u oktobru 2019. godine sa željom da proširi oblast svog delovanja na ekonomska i socijalna prava, i da pokuša da svojim iskustvom pomogne timu Inicijative A 11 da se pitanja povreda ekonomskih i socijalnih prava strateški dovode u pitanje pred međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava.

Možete ga kontaktirati na: n.kovacevic@a11initiative.org