Milijana Trifković

Pravna koordinatorka

Milijana Trifković diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije – međunarodnopravni modul. U Inicijativi A11 angažovana je od njenog osnivanja, kao pravna koordinatorka. Zaštitom ljudskih prava i pružanjem besplatne pravne pomoći pripadnicima ranjivih grupa bavi se od 2008. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (međunarodnopravna uža naučna oblast).
Milijana je autorka ili koautorka više publikacija koje se odnose na pristup osnovnim ljudskim pravima, uključujući pravo na suđenje u razumnom roku, sprečavanje apatridije i zaštitu od diskriminacije. Njena interesovanja usmerena su naročito na probleme lica bez državljanstva i uticaj sudskih i kvazisudskih tela na unapređivanje socioekonomskih prava.
Milijanu možete kontaktirati preko e-mail adrese: m.trifkovic@a11initiative.org