Marko Vasiljević

Koordinator za zagovaranje

Marko Vasiljević je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završio je dvosemestralne interdisciplinarne Mirovne studije u organizaciji Grupe MOST kao i Ženske studije pri Centru za ženske studije i istraživanje roda. Tokom studija se nekoliko godina aktivno bavio studentskom politikom i aktivizmom. Iskustvo u oblasti monitoringa, dokumentovanja i izveštavanja o kršenjima ljudskih prava i diskriminacije Roma i Romkinja stekao je tokom višegodišnjeg rada u Regionalnom centru za manjine. Sarađivao je sa brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama kao i nezavisnim institucijama za ljudska prava, naročito na polju aktivnosti koje su obuhvatale realizaciju edukativnih programa usmerenih na jačanje kapaciteta za borbu protiv različitih oblika diskriminacije i ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje.

U Inicijativi A 11 angažovan je od njenog osnivanja, a možete ga kontaktirati na e-mail: m.vasiljevic@a11initiative.org