Kolaborativnim alatima protiv diskriminacije

Donator: Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

Period trajanja projekta: januar 2024 – decembar 2026

Projekat se bavi opštim problemom nejednakog pristupa ugroženih građana ekonomskim i socijalnim pravima, sistemskom diskriminacijom i socijalnom nepravdom, dodatno preuveličanim niskim nivoom substantivnog uključivanja građana i organizacija civilnog društva u pripremi i praćenju sprovođenja politika i propisa.

Projekat će se pozabaviti ovim pitanjima tako što će sprovesti sledeće četiri grupe aktivnosti:

  • Participativni monitoring politika i odluka
  • Izgradnja kapaciteta lokalnih organizacija i grupa u opštinama u Srbiji
  • Zagovaranje na nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Pružanje pravne pomoći najugroženijim grupama građana