Inicijativa A 11 podnela komentare na Opšti komentar br. 25 Komiteta za prava deteta o pravima dece u kontekstu digitalnog okruženja

Inicijativa A 11 je 15. novembra 2020. godine, u skladu sa pozivom Komiteta za prava deteta za dostavljanje komentara na Nacrt opšteg komentara br. 25 o pravima dece u kontekstu digitalnog okruženja, podnela svoje komentare na predloženi tekst.

Sam podnesak se osvrće na garancije vezane za pravo na privatnost dece u kontekstu digitalnog okruženja – na pravo na zaštitu ličnih podataka, pravo na pristup, menjanje i potraživanje brisanja ličnih podataka deteta koje prikupljaju pružaoci digitalnih usluga, kao i na prava na privatnost u kontekstu digitalnog okruženja i prava na privatnost prepiske dece u sukobu sa zakonom, kao i zaštitu privatnosti dece žrtava povrede prava.

Takođe, Inicijativa A 11 se u podnesku osvrnula i na pravo na obrazovanje u kontekstu digitalnog okruženja, a specifično iz perspektive kriznih situacija i prirodnih nepogoda, pozivajući se na primere problema u pristupu pravu na obrazovanje dece širom sveta tokom pandemije COVID-19. Naime, obzirom na to da se u najvećem broju zemalja prešlo na neki vid nastave na daljinu tokom trajanja pandemije, te da je to u najvećem broju slučajeva podrazumevalo i nastavu putem interneta, a da su primećeni veliki dispariteti u pristupu internetu i obrazovanju dece iz ugroženih grupa, Inicijativa A 11 je ukazala na potrebu da se Opštim komentarom države ugovornice podsete na obavezu da uspostavljaju nediskriminatorne mere, te da se svakom detetu omogući pristup obrazovanju, naročito u vanrednim i kriznim situacijama.

Samom tekstu podneska, koji je dostupan samo na engleskom jeziku, možete pristupiti ovde.

 

Podnesak je izrađen u okviru projekta “Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku” (Reclaiming Privacy: A Tool to Fight Oppression), koji sprovode Partneri Srbija u saradnji sa SHARE Fondacijom, Udruženjem “Da se zna!”, Beogradskom otvorenom školom, NVO ATINA i Inicijativom A 11, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

 Za sadržinu ovog podneska isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje “Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A 11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.