Inicijativa A 11 podnela komentare na dodatni izveštaj Srbije koji je upućen Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u vezi zaključnih zapažanja Trećeg ciklusa periodičnog pregleda Srbije

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava dostavila je komentare na dodatni izveštaj u odnosu na zaključna zapažanja, koji je Republika Srbija uputila Komitetu za ljudska prava u januaru 2019. godine.
Inicijativa A 11 je u komentarima upućenim Komitetu za ljudska prava UN, navela da je u vezi sprovođenja zabrane diskriminacije, jednakih prava i usluga za Rome, Srbija poslala nepotkrepljen odgovor i da će najavljene izmene Zakona o zabrani diskriminacije pogoršati poziciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i dovesti do negativnog uticaja po pitanju zaštite od diskriminacije, koji će se većinom odraziti na osobe iz marginalizovanih grupa.
Pored toga, u dodatnom izveštaju država ne spominje izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, iako su izmene ovih zakona od ogromnog značaja za procenu usklađenosti države sa preporukom Komiteta 15 a) o inkluziji Roma. U izveštaju Inicijative A 11 ukazano je da su ova dva propisa u direktnoj suprotnosti sa preporukom 15 a) Komiteta, kao i da rešenja iz Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti dovode do kršenja zabrane prinudnog rada.
U odnosu na oblast koja se bavi položajem Roma u pristupu pravu na stanovanje, u komentarima je ukazano da Republika Srbija uprkos zakonskoj obavezi nije usvojila Nacionalnu strategiju o stanovanju, kao i da nije uspostavila efikasan sistem zaštite prava posebno ugroženog stanovništva u pogledu pristupa stanovanju i drugim osnovnim uslugama. Pored toga, prvi slučaj iseljenja romskog naselja pored deponije u Vinči, koji je sproveden prema novom zakonskom rešenju pokazao je da i dalje postoji potreba za poboljšanjem pravnog okvira i prakse upravnih organa u slučajevima preseljenja Roma i Romkinja.
Stoga, je Inicijativa A 11 apelovala na Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava da nastavi dijalog sa Srbijom i da po razmatranju informacija dobijenih od države i drugih aktera, preporuči Srbiji da:
– Izmeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom tako da ukloni diskriminatorni član 25. koji isključuje marginalizovanu romsku decu i sprečava ih da ostvare pravo na roditeljski dodatak.
– Poveća svoje napore kako bi se svima pod jednakim uslovima osigurao pristup pravu na socijalnu zaštitu, posebno pripadnicima marginalizovanih društvenih grupa i da povuče Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.
– Poboljša lokalnu integraciju interno raseljenih Roma usvajanjem posebnih, prilagođenih mera za unapređenje njihovog pristupa osnovnim uslugama i ljudskim pravima, posebno u oblasti stanovanja i socijalne zaštite.
Celokupan tekst Komentara na dodatni izveštaj Srbije koji je upućen Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija možete preuzeti ovde.