Građani u akciji za socijalna i ekonomska prava

Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Period trajanja projekta: oktobar 2019 – decembar 2020.

Osnovni cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Fondacije za otvoreno društvo je unapređenje ekonomskih i socijalnih prava kroz uključivanje građana u lokalne procese praćenja ostvarivanja ovih prava. Na osnovu praćenja sprovođenja ekonomskih i socijalnih prava koje je zasnovano na iskustvima samih građana, unaprediće se razumevanje građana za ova prava i pronaći modeli za njihovo aktivnije učešće u procesima zagovaranja za njihovo ostvarivanje.

Ciljna grupa ovog projekta su građani i građanke koji su onemogućeni da u punoj meri ostvaruju svoja ekonomska i socijalna prava usled diskriminatornih propisa i/ili prakse ili nedostataka u javnim politikama koje se odnose na navedena prava.

Tokom sprovođenja ovog projekta predviđene su sledeće aktivnosti:

  • Mapiranje, kontaktiranje i rad sa zajednicama kojima su ugrožena ekonomska i socijalna prava sa fokusom na višestruko diskriminisane zajednice poput Roma i Romkinja, raseljenih lica, lica koja žive u ekstremnom siromaštvu i korisnika socijalne pomoći;
  • Osnaživanje najmanje tri lokalne zajednice koje imaju problema u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava;
  • Organizovanje i sprovođenje zagovaračkih kampanja za rešavanje određenih pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava koja su prethodno identifikovana u zajedničkom radu sa tri lokalne zajednice;
  • Dvodnevni trening za nevladine organizacije, inicijative, aktiviste i aktivistkinje koji se bave ostvarivanjem ekonomskih i socijalnih prava;
  • Izveštavanje o stanju ekonomskih i socijalnih prava.