Dom zdravlja Zemun diskriminisao Rome

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje po pritužbi A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, kojim je utvrđeno da je Dom zdravlja Zemun diskriminisao Rome.

Inicijativa A11 je podnela pritužbu zbog sadržaja na zvaničnoj web stranici Doma zdravlja Zemun, gde je u odeljku „O nama“ napisano sledeće: „Kao otežavajuću okolnost možemo navesti da se rad odvija u izrazito urbanom tkivu (Avijatičarski trg br. 7 u centru Zemuna), kao i u tradicionalno ruralnom području (tzv. Donji Srem), sa posebnim naglaskom da je u Opštini Zemun naseljen veliki broj Roma, koji je uspešno inkorporiran u tkivo Opštine Zemun.“

Inicijativa A11 smatra da je postavljanjem ovakvog sadrzaja narušeno načelo jednakosti i dodatno stigmatizovana izrazito ranjiva i marginalizovana društvena grupa, koja u odnosu na opštu populaciju već ima otežan pristup uslugama zdravstvene zaštite. Smatramo i da ovakav sadržaj ukazuje na reprodukovanje rasprostranjenih negativnih stereotipa i predubeđenja prema kojima prisustvo Roma i Romkinja u nekoj sredini predstavlja naročito „otežavajuću okolnost“.

Poverenik za zastitu ravnopravnosti je u mišljenju utvrdio da se ovakvim izdvajanjem pripadnika romske nacionalne manjine i dovođenjem ove grupe lica u kontekst teškoća u radu DZ Zemun, kao i porukama koje su poslate ovim tekstom, dodatno pojačava socijalna distanca i izaziva osećaj izolovanosti i poniženja, jer se sugeriše da njihovo prisustvo na određenom području otežava rad ustanove, jednako kao i činjenica da dom zdravlja pruža usluge na velikoj teritoriji.