Tekući projekti

Donator: Internews Network Period trajanja projekta: novembar 2022 – jul 2023. U okviru ovog projekta fokusiramo se na novi Zakon o socijalnoj karti i korišćenje automatizovanog odlučivanja u sistemu socijalne zaštite koje je ovaj zakon uveo. Posebno analiziramo i zagovaramo protiv inherentne pristrasnosti u targetiranju najugroženijih grupa...

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice Period trajanja projekta: januar 2023 – decembar 2023. Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica (IRL) kroz bolji pristup lokalnoj integraciji i socijalnim pravima (pravo na obrazovanje,...

Donator: Beogradska otvorena škola, uz podršku Evropske unije Trajanje: Od 1.11.2022. do 31.7.2023. godine Cilj projekta je doprinos unapređenju mehanizama za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na doprinos procesu ratifikacije Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ključne aktivnosti na...