Sprovedeni projekti

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice Period trajanja projekta: januar - mart 2024 Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica u Srbiji kroz poboljšanje njihovog pristupa lokalnoj integraciji i ekonomskim i socijalnim pravima. Glavne projektne aktivnosti su: Pravna pomoć i...

Donator: Kvinna till Kvinna  Period trajanja projekta: jun-decembar 2023. Projekat se bavi poteškoćama sa kojima se suočavaju najugroženije žene u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima, posebno Romkinjama. Ovaj problem ce biti sagledan fokusiranjem na pristup stanovanju i pristup radu i tržištu rada. Aktivnosti će mapirati probleme ovih žena, poboljšati razumevanje njihove...

Donor: Evropska unija Period trajanja projekta: januar 2023 – decembar 2023. Ovaj grant ima za cilj unapređivanje uloge Inicijative A 11 i drugih organizacija civilnog društva u proaktivnom uticaju na javne politike vezane za socijalno uključivanje i zaštitu dece, kao i jačanje kapaciteta Inicijative A 11 za...

Donator: Internews Network Period trajanja projekta: novembar 2022 – jul 2023. U okviru ovog projekta fokusiramo se na novi Zakon o socijalnoj karti i korišćenje automatizovanog odlučivanja u sistemu socijalne zaštite koje je ovaj zakon uveo. Posebno analiziramo i zagovaramo protiv inherentne pristrasnosti u targetiranju najugroženijih grupa...

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice Period trajanja projekta: januar 2023 – decembar 2023 Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica (IRL) kroz bolji pristup lokalnoj integraciji i socijalnim pravima (pravo na obrazovanje,...

Donator: Beogradska otvorena škola, uz podršku Evropske unije Trajanje: Od 1.11.2022. do 31.7.2023. godine Cilj projekta je doprinos unapređenju mehanizama za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na doprinos procesu ratifikacije Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ključne aktivnosti na...