A11 Inicijativa uputila komentare na poslednju verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

30. jul, 2019. – Nakon godinu dana od završetka javne rasprave, odnosno od avgusta 2018. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je konsultativni sastanak i tim povodom dostavilo na uvid javnosti, prečišćen tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Ovaj tekst je sadržao određen broj komentara koji su nakon javne rasprave prihvaćeni, ali i neke odredbe u vezi kojih i dalje postoji dilema u kojoj meri i kako će biti prihvaćene.
U odnosu na ovaj novi, odnosno poslednji tekst Nacta, A 11 Inicijativa dostavila je komentare i sugestije, uprkos činjenici da nije postojala volja za ponovnim otvaranjem javne rasprave. Komentari se najpre odnose na odredbe Nacrta kojima se narušavaju ljudska prava korisnika novčane socijalne pomoći putem radne aktivacije. Pored toga, primedbovano je i na preširoko postavljena ovlašćenja centara za socijalni rad u pogledu obrade podataka o ličnosti korisnika novčane pomoći prilikom prikupljanja podataka o boravku pojedinaca ili njihovih članova porodice u inostranstvu. Na kraju, ponovo je ukazano i na neka zakonska rešenja koja su se nalazila u tekstu Nacrta od jula 2018. godine.
Celokupan tekst komentara na Nacrt zakona o izmenama i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti možete pogledati ovde.